แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนที่มั่นคงที่สุดคือ คนที่คุกเข่าลง จงเสนอความห่วงใยของท่านต่อพระเจ้า พระองค์รอคอยท่านด้วยความอดทน เพื่อจัดหาสิ่งที่ท่านต้องการ

จงปลดเปลื้องความสาละวนของท่านถวายพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน จะไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ชอบธรรมต้องสะดุดล้มเลย (สดด. 55:22)