foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ฟ้าไม่เคยพังทลายแม้ฝนจะตกหนักสักเพียงใดก็ตาม ความรักของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งแม้ท่านจะเจ็บปวดมากมายเพียงใด


จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวเลย อย่าครั่นคร้ามเขาเลย เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านจะเสด็จไปกับท่าน พระองค์จะไม่ทรงทำให้ท่านผิดหวังหรือทอดทิ้งท่าน (ฉธบ 31:6)