แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ยิ่งเราสร้างสันติสุขระหว่างพวกเราได้เร็วเท่าไร
หัวใจของเราก็จะได้รับความสุขเร็วขึ้นเท่านั้น


ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า (มธ 5 : 9)