พระเจ้าพอใจที่จะตอบสนองคำภาวนา
ดังนั้น ถ้าเราไม่ขอ เราจะไม่มีสินติสุขหรือความยินดีที่ต้องการ

จงเรียกเรา และเราจะตอบท่าน
และจะบอกความลับยิ่งใหญ่ที่ท่านไม่รู้ให้ท่านรู้ (ยรม 33 : 3)