แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุขใจในชีวิต เป็นสิ่งที่พระเจ้าหวังจะเห็นในชีวิตของเราทุกคน
พระทรงสร้างเราขึ้นมา เพื่อความสุขใจนิรันดร
เราควรตระหนักในความสุขใจที่อยู่กับพระเจ้า
จงหาเวลาเงียบๆ กับพระเจ้า ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์
ความสุขใจ คือความสุขของชีวิตจิตวิญญาณ ซึ่งยืนยาวถาวร
เราจงแสวงหาความสุขที่แท้จริงจากพระองค์ แล้วเราจะไม่ถูกพรากจากความรักของพระองค์
การภาวนาเป็นการยอมรับความจริงถึงความรักของพระเจ้า

เราสามารถภาวนาได้ทุกเมื่อทุกแห่ง ไม่ต้องรอจนกว่ามีเหตุพิเศษ จึงจะภาวนา
เราภาวนามิได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกอารมณ์ของเรา
การยกจิตใจขึ้นหาพระ เป็นการภาวนาในตัวเองอยู่แล้ว
กิจการและการกระทำที่ดี ก็เป็นคำภาวนาในตัวเอง
เราควรภาวนาเสมอๆ ด้วยความสำนึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระ
ความเป็นอยู่ของพระเจ้ามิได้ขึ้นอยู่กับการภาวนาของมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นอยู่ตลอดนิรันดร
แต่ความเป็นอยู่ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการภาวนาของมนุษย์ต่อพระเจ้าอย่างแน่นอน
ผลของการภาวนามิได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้า