แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
พระเจ้าทรงจัดเตรียมพละกำลังและความเชื่อมั่นที่ท่านต้องการ
เพื่อประสบกับความสำเร็จ
8
ทั้งนี้มิใช่เพราะเราคิดว่าเราทำสิ่งใดได้ด้วยตนเอง
แต่การทำได้นั้นมาจากพระเจ้า

(บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2 บทที่ 3:5)