แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ก่อนที่ท่านจะเผชิญหน้ากับการท้าทายของแต่ละวัน จงเผชิญหน้าวันนั้นกับพระเจ้า พระองค์จะช่วยท่านให้เผชิญหน้ากับการท้าทายเหล่านั้น

ท่านผู้อาศัยอยู่ในที่คุ้มครองของพระผู้สูงสุด และพำนักอยู่ใต้ร่มเงาของพระผู้ทรงสรรพานุภาพ
จงทูลพระยาห์เวห์ว่า “พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้า และทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ (สดด 91:1-2)