แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเยซูเจ้าทรงเป็นรหัสผ่านเข้าสู่ชีวิตที่ดีกว่า วันนี้ จงแบ่งปันความรักของพระองค์ให้คนอื่น

ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ (มก 16:16)