แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุขที่เราได้รับจะเท่าๆ กับความสุขที่เราให้แก่คนอื่น

จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน
ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นจนล้น
เพราะว่าท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา
พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย (ลก 6 : 38)