แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าไม่จดจำความผิดที่เราสารภาพแล้ว จงวางบาปของท่านไว้ข้างหลัง และวางพระเจ้าไว้ข้างหน้าเถิด

ถึงกระนั้น เราจะลบล้างความผิดของท่าน เพราะเราต้องการเช่นนั้น เราจะไม่จดจำบาปของท่านอีกต่อไป (อสย 43:25)