แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข จงมีความรับผิดชอบ
อย่าโยนความรับผิดชอบให้คนอื่น

แต่ละคนจงพิจารณาการกระทำของตน
แล้วจะภูมิใจในตนเอง โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่น
แต่ละคนมีภาระของตนอยู่แล้ว (กท 6 4-5)