แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทำให้เศษขนมปังกลายเป็นงานเลี้ยงใหญ่โตได้ ดังนั้น เพียงแค่มีชีวิตอยู่อย่างธรรมดากับพระองค์ก็กลายเป็นมีชีวิตนิรันดรได้

เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า “ผู้ที่ฟังวาจาของเราและมีความเชื่อในพระองค์ ผู้ทรงส่งเรามาก็ย่อมมีชีวิตนิรันดร และไม่ต้องถูกพิพากษา แต่เขาได้ผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิตแล้ว” (ยน 5:24)