แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มงกุฎที่ท่านจะสวมบนสวรรค์สักวันหนึ่งนั้น ท่านกำลังสร้างมันบนโลกวันนี้ จงทำมันให้ดี

วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด จงอย่าลืมพระคุณต่างๆที่พระองค์ประทานให้ พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน ทรงรักษาโรคภัยทั้งปวงของท่าน ทรงช่วยชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึก ประทานความรักมั่นคงและพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่าน (สดด. 103:2-4)