แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงจำไว้ว่า สิ่งที่ท่านยินดีให้คนอื่นเปล่าๆ มันจะกลับมาหาท่านใหญ่กว่าเดิม มันเป็นกฎแห่งพระอาณาจักรพระเจ้า

จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทะนานอันแน่นจนล้น เพราะว่าท่านได้ใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงให้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย (ลก 6:38)