แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งที่เรามีในพระคริสตเจ้าแล้ว
เราก็จะไม่หยุดที่จะชื่นชมยินดี

ขอพระองค์โปรดให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้น
เพื่อจะรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการใด
และความรุ่งเรืองที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับเป็นมรดกนั้นบริบูรณ์เพียงไร
อีกทั้งรู้ด้วยว่า พระอานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อเราผู้มีความเชื่อนั้น
ล้ำเลิศเพียงใด พระอานุภาพและพละกำลังนี้ (อฟ 1 : 18-19)