เราต้องก้าวย่างออกไปในความเชื่อฟังเพื่อสัมผัสพระพร
ที่พระเจ้าสะสมไว้ให้เรา

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่อับรามว่า
“จงออกจากแผ่นดินของท่าน จากญาติพี่น้อง
จากบ้านของบิดา ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่าน
เราจะทำให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่ จะอวยพรท่าน
จะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเลื่องลือ
ท่านจะนำพระพรมาให้ผู้อื่น (ปฐก 12 : 1-2)