แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การรักษาความเชื่อไว้จะนำพระพรมากมายมาให้เรา
อาทิเช่น สันติกับพระเจ้า พระพรที่จะดำรงชีวิต
และความเชื่อมั่นสำหรับอนาคต จึงไม่แปลกเลยที่คริสตชนมีความยินดี


ดังนั้น เมื่อได้เป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อแล้ว
เราย่อมมีสันติกับพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยทางพระองค์เราจึงเข้าถึงพระหรรษทาน
และกำลังดำรงอยู่ในพระหรรษทานนี้
เราภูมิใจในความหวังที่จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า (รม 5 : 1-2)