ความสุข คือ การมีพระเยซูเจ้าในใจเรา
และชื่นชมในความสัมพันธ์กับพระองค์

ดูเถิด เรากำลังยืนเคาะประตู
ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู
เราจะเข้าไปกินอาหารร่วมกับเขาเขาจะกินอาหารร่วมกับเรา (วว 3 : 20)