แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราถือตามพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะเรารักพระองค์
การเดินไปตามพระบัญญัติ นำสันติและความยินดีมาให้เรา

ผู้ปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์ย่อมเป็นสุข
เขาแสวงหาพระองค์สุดจิตใจ (สดด 119 : 2)