แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุขแท้จริงไม่ได้มาจากการทำตามใจตนเอง
แต่จากการอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวแด่พระเจ้า

แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่า
“ดีแล้ว เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี
จงพักผ่อน กินดื่มและสนุกสนานเถิด”
แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า
“คนโง่เอ๋ย คืนนี้ เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป
แล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้จะเป็นของใครเล่า?” (ลก 12 : 19-20)