แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ถ้าเราอยากมีสันติในช่วงชีวิตของเรา
เราต้องหมั่นเคาะประตูสวรรค์ด้วยคำภาวนา

ในขั้นแรกนี้ ข้าพเจ้าขอร้องให้วอนขออธิษฐาน
อ้อนวอนแทนและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคน
เพื่อกษัตริย์และเพื่อผู้มีอำนาจ
เราจะได้มีชีวิตที่สงบสุขราบรื่น เป็นชีวิตที่มีเกียรติ
ด้วยความเคารพรักพระเจ้า (1 ทธ 2 : 1-2)