แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มีความสุขดีๆ ที่พระเจ้าอยากให้เรามี
เป็นเสมือนพระพรจากพระหัตถ์ของพระองค์
เช่น อาหารอร่อย และงานที่ทำสำเร็จด้วยดี

ดูเถิด ที่ข้าพเจ้าเห็นชอบและสมควร คือ
ให้กินและดื่มกับปรีดาในบรรดากิจการของตนที่ตนกระทำภายใต้ดวงอาทิตย์
ตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของตนที่พระเจ้าประทานแก่ตน
เพราะการนี้แหละเป็นส่วนของตน (ปญจ 5 : 18)