แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เมื่อท่านมีพระเยซูเจ้า
ท่านก็มีทุกอย่างที่ทำให้คนๆ หนึ่งมีความสุข

พระองค์ประทานน้ำให้ผู้กระหายดื่ม
ประทานอาหารดีๆ ให้ผู้หิวโหยกินจนอิ่ม (สดด 107 : 9)