ลูกๆ ของพระเจ้ามีความยินดี

ที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเขาทางพระคัมภีร์

 

เมื่อข้าพเจ้าพบพระวาจา ข้าพเจ้าก็ได้กินพระวาจานั้น

พระวาจาของพระองค์ เป็นความชื่นบานและเป็นความยินดีของจิตใจข้าพเจ้า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า จอมจักรวาล เพราะข้าพเจ้าเป็นของพระองค์

(ยรม 15 : 16)