แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรารับใช้พระเจ้าผู้วิเศษสุด
พระองค์ยินดีที่จะทำอะไรให้เรามากกว่าที่เราเองจะคิดได้


ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้า
ผู้ทรงกระทำทุกอย่างได้ตามพระอานุภาพ
ที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิด
ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ในพระศาสนจักร
และในพระคริสตเยซูทุกยุคทุกสมัยตลอดนิรันดร อาแมน (อฟ 3 : 20-21)