ทุกสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ลูกๆ ของพระองค์
มาจากการรู้จักพระเยซูเจ้า

ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงอวยพรแก่เรา
โดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์
เดชะพระคริสตเจ้า (อฟ 1 : 3)