แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทุกคนยินดีเมื่อรับของขวัญ
แต่ของขวัญที่ใหญ่ที่สุด คือ ชีวิตนิรันดร


ของประทานทุกอย่างที่ดีและบริบูรณ์ย่อมมาจากเบื้องบน
ลงมาจากพระบิดาพระผู้สร้างความสว่าง
พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง ไม่ทรงมีแม้แต่เงาแห่งความแปรปรวนใดๆ (ยก 1 : 17)