แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เป็นการยากที่จะมีความสุข ถ้าท่านสะสมความเกลียดชังไว้ในใจของท่าน


ท่านทั้งหลายจงขจัดความขมขื่น ความขุ่นเคือง ความโกรธ
การขู่ตะคอก การนินทาว่าร้าย และความไม่ดีไม่งามทั้งหลาย
แต่จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน ให้อภัยกัน
ดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสตเจ้าเถิด (อฟ 4 : 31-32)