foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความเชื่อมั่นในพระเจ้าทำให้หัวใจเราร้องเพลงได้

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์
ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์ (รม 8 : 28)