เราชื่นชมในอัศจรรย์ของสิ่งสร้างของพระเจ้า
ความสวยงามและความซับซ้อนของธรรมชาติ
ไขแสดงพระปรีชาญาณของพระเจ้า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระราชกิจของพระองค์นำความยินดีมาให้ข้าพเจ้า
เมื่อได้ชมผลงานจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าพเจ้าก็โห่ร้องด้วยความยินดี
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผลงานของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่นัก ความคิดของพระองค์ช่างลึกซึ้งยิ่ง
(สดด 92 : 4-5)