แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คริสตชนมีทุกเหตุผลที่โลกมีเพื่อที่จะเดินไปด้วยกันได้
ความกลมกลืนก่อให้เกิดความสุข


ถ้าท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า
ถ้าท่านได้รับกำลังใจจากความรัก ถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้า
ถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกัน
ท่านจงทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มีความรักแบบเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกัน (ฟป 2 : 1-2)