แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุภาพถ่อมตนเป็นกุญแจนำไปสู่ความสุข
เมื่อเราถ่อมตน เราก็ยอมศิโรราบต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า

จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา
เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน
จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน (มธ 11 : 29)