แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ไม่มีความยินดีใดจะเปรียบได้กับการมีชีวิตใหม่ในพระเจ้า
บาปได้รับการอภัย  และชีวิตก็จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก


ดังนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า
ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว (2 คร 5 : 17)