แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เมื่อเราดูสถานการณ์ต่างๆ แล้วรู้สึกกลัว
แต่เมื่อมองดูพระเจ้า ความกลัวก็ละลายหายไป


พระองค์ทรงรักษาชนชาติที่มีใจมั่นคงให้อยู่ในสันติ
เขาอยู่ในสันติ เพราะวางใจในพระองค์ (อสย 26 : 3)