บางคนคิดว่า ความสุขมาจากสิ่งที่ตัวเองมี แต่พระคริสตเจ้าตรัสว่า
ความสุขมาจากการให้สิ่งที่เรามีแด่พระองค์

ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น ก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดร
แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิตนิรันดร (มธ 16 : 25)