แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อย่าไล่ล่าความสุข
แต่จงแสวงหาพระเจ้า และน้ำพระทัยของพระองค์ตลอดชีวิตของท่าน
แล้วความสุขจะตามมาเอง


จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้ (มธ 6 : 33)