ไม่ว่าเราจะรู้สึกหดหู่หรือสบายใจ
จงสวดและสรรเสริญพระเจ้าตลอดชีวิต

ท่านใดทนทุกข์ จงอธิษฐานภาวนาเถิด
ท่านใดร่าเริงยินดี จงร้องเพลงสดุดีเถิด (ยก 5 : 13)