แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ถ้าท่านต้องการที่จะมีความสุข

จงฟังพระวาจาของพระเจ้าและไว้ใจในพระองค์

 

บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดี

และคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย (สภษ 16 : 20)