แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าเดินนำหน้าเรา ดังคนเลี้ยงแกะเดินนำหน้าแกะ
เพื่อให้เรามั่นใจว่า เราได้รับสิ่งที่จำเป็น


องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะ
ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด (สดด 23 : 1)