แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อย่าให้ความกลัวมาฉกความยินดีที่ท่านมีสิทธิ์จะได้ไป
ขอให้พระจิตเจ้าประทานความกล้าหาญและกำลังใจให้ท่าน


พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว
แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรัก และการควบคุมตนเองแก่เรา (2 ทธ 1 : 7)