แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีและพระองค์ทรงดีต่อเรา
พระองค์ปกป้องเรา และเราก็อยู่ในใจของพระองค์

 

พระเจ้าทรงพระทัยดี
ทรงเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งในยามทุกข์ยาก (นฮม 1 : 7)