แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เป็นสิ่งน่าตื่นเต้นที่จะเห็นพระเจ้าทำงานในชีวิตเรา
เราจึงอดที่จะเฉลิมฉลองไม่ได้


นี่คือวันที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง
เราจงยินดีและมีความสุขเถิด (สดด 118 : 24)