แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คริสตชน คือ ผู้ที่มองโลกในแง่ดีเสมอ
พวกเขารู้ว่าตัวเองมีพลังของพระเจ้า ผู้ทรงดำรงอยู่ในตัวเขา

ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์
ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า (ฟป 4 : 13)