แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงมีแผนการที่ประเสริฐสำหรับเราแต่ละคน
เราจึงเพียงต้องเชื่อฟังพระองค์ และเข้าใจแผนการนั้น

“ใช่แล้ว เรารู้แผนการที่เราวางไว้สำหรับท่าน
เป็นแผนการที่นำความเจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่นำเหตุร้าย
เพื่อให้อนาคตของท่านมีความหวังเต็มเปี่ยม” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
(ยรม 29 : 11)