แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แม้จะไม่มีอะไรทำให้ชีวิตสะเทือน
คริสตชนก็ยังยิ้มได้เสมอ เพราะเขาอยู่ฝ่ายที่มีชัยชนะ


แม้ในการทดลองทั้งหมดนี้
เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา (รม 8 : 37)