แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ไม่มีความยินดีใดๆ ที่จะเปรียบได้กับความยินดี
ที่ได้มาจากการเชื่อมั่นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่


ท่านมีความรักต่อพระเยซูคริสตเจ้า ทั้งๆ ที่ยังมิได้เห็นพระองค์
แม้ว่าขณะนี้ท่านยังมิได้เห็นพระองค์ ท่านก็ยังเชื่อในพระองค์
ท่านจึงชื่นชมยินดีสุดที่พรรณนา (1 ปต 1 : 8)