แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ปรีชาญาณ คือ
ความสามารถในการใช้ความรู้
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในยามฉุกเฉินของชีวิต
มนุษย์อาจหาความรู้มาได้
แต่ปรีชาญาณเป็นพระพรโดยตรงจากพระเจ้า
j0424158

“ได้ปรีชาญาณก็ดีกว่าได้ทองคำสักเท่าใด
ที่จะเลือกเอาความรู้ก็ดีกว่าเงิน”

(สภษ 16:16)