แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หนังสือบุตรสิรา


อารัมภบทของผู้แปลa
    1เราทั้งหลายได้รับคำสอนสำคัญต่างๆหลายเรื่อง เป็นมรดกมาทางหนังสือธรรมบัญญัติ หนังสือประกาศก 2และข้อเขียนอื่นๆbที่ตามมา 3อิสราเอลจึงสมควรได้รับคำสรรเสริญเพราะการอบรมสั่งสอนที่ชาญฉลาด 4ผู้ที่อ่านและคุ้นเคยกับหนังสือเหล่านี้ไม่ควรมีความรู้เพียงเพื่อตนเองเท่านั้น     5แต่เมื่อมีความรู้แล้ว เขาก็ควรให้ความรู้นี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย 6อาศัยทั้งคำพูดและข้อเขียน 7เพราะเหตุนี้ เยซูปู่ของข้าพเจ้าจึงใช้เวลานาน เอาใจใส่ 8อ่านหนังสือธรรมบัญญัติ 9หนังสือประกาศก 10และข้อเขียนอื่นๆของบรรพบุรุษ 11เขาจึงมีความคุ้นเคยอย่างดีกับหนังสือเหล่านี้  12และปรารถนาจะเขียนบางสิ่งเพื่ออบรมสั่งสอนให้ผู้อื่นมีปรีชาญาณ 13ผู้ที่รักปรีชาญาณและคุ้นเคยกับคำสอนเหล่านี้ 14จะได้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นในการดำเนินชีวิตถูกต้องตามธรรมบัญญัติ
    15ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเชิญชวนท่านทั้งหลาย 16โปรดตั้งใจ 17อ่านข้อเขียนนี้ 18และให้อภัย 19ในกรณีที่ดูเหมือนว่า 20ข้าพเจ้าไม่อาจแปลข้อความได้ตรงความหมาย ทั้งๆที่ได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว 21-22ทั้งนี้ก็เพราะว่า ข้อความที่พูดเป็นภาษาฮีบรูนั้นอาจจะมีความหมายไม่เหมือนเดิมเมื่อแปลออกมาเป็นภาษาอื่น 23ยิ่งกว่านั้น ไม่เพียงแต่ข้อเขียนนี้เท่านั้น 24แต่หนังสือธรรมบัญญัติ หนังสือประกาศก 25และข้อเขียนอื่นๆ 26ก็ยังมีความแตกต่างอยู่ไม่น้อยเมื่ออ่านในภาษาเดิมด้วย
    27ปีที่ 38 รัชสมัยกษัตริย์เอวแอร์เกเตสc 28ข้าพเจ้าได้มาที่ประเทศอียิปต์ และระหว่างที่อยู่ที่นั่น 29ได้พบข้อเขียนฉบับนี้dที่มีคุณค่ามากในการสั่งสอน 30ข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่และยอมลำบากบ้างเพื่อแปลหนังสือฉบับนี้ 31ข้าพเจ้าใช้เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนศึกษาเต็มความสามารถ 32ศึกษาตลอดเวลา 33เพื่อแปลหนังสือฉบับนี้จนสำเร็จ 34จะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งต้องการจะศึกษาหาความรู้ 35และปรับปรุงตนให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ.