แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ปรีชาญาณและความซื่อตรง
    25ในคลังของปรีชาญาณมีภาษิตต่างๆที่ให้ความรู้
    แต่ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่รังเกียจของคนบาป
    26ถ้าท่านต้องการได้ปรีชาญาณ จงปฏิบัติตามบทบัญญัติl
    แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานปรีชาญาณแก่ท่าน
    27ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นปรีชาญาณและการอบรมสั่งสอน
    พระองค์พอพระทัยความซื่อสัตย์และความอ่อนโยน
    28อย่าดื้อดึงต่อความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
    อย่าเข้าใกล้พระองค์ด้วยใจไม่เที่ยงตรง
    29อย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดต่อหน้าคนทั้งหลายm
    จงควบคุมคำพูดให้ดี
    30อย่าทะนงตน เพื่อจะไม่ล้ม
    ท่านจะได้ไม่ต้องอับอาย
    องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเผยความลับของท่าน
    จะทรงทำให้ท่านต้องอับอายในหมู่ผู้มาชุมนุมกัน
    เพราะท่านไม่แสวงหาความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
    และจิตใจของท่านเปี่ยมด้วยความคดโกง