แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หน้าที่ต่อบิดามารดา
3.    1ลูกทั้งหลาย จงฟังข้าพเจ้าซึ่งเป็นบิดาของท่านเถิด
    ถ้าท่านทำเช่นนี้ ท่านจะรอดพ้น
    2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้บิดาได้รับเกียรติจากบุตร
    ทรงกำหนดให้มารดาได้รับความเคารพจากบุตร
    3บุตรที่ยำเกรงบิดาก็ชดเชยบาปของตน
    4บุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เหมือนกับสะสมทรัพย์สมบัติไว้
    5ผู้ที่ยำเกรงบิดาก็มีความสุขจากบุตรของตน
    เมื่อเขาอธิษฐานภาวนา พระเจ้าก็จะทรงฟังเขา
    6บุตรที่ให้เกียรติบิดาจะมีอายุยืน
    บุตรที่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้มารดาชื่นใจ
    7ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมให้เกียรติแก่บิดาa
    เขารับใช้บิดามารดาเหมือนรับใช้เจ้านายb
    8จงให้เกียรติบิดาด้วยกิจการและวาจา
    เพื่อพรจากบิดาจะได้ลงมาเหนือท่าน
    9พรของบิดาทำให้บ้านเรือนของบุตรมั่นคง
    แต่คำสาปแช่งของมารดาย่อมถอนรากฐาน
    10อย่าภูมิใจเมื่อบิดาของท่านต้องอับอาย
    เพราะความเสื่อมศักดิ์ศรีของบิดาไม่เป็นเกียรติแก่ท่าน
    11เกียรติของมนุษย์ย่อมมาจากเกียรติของบิดา
    และความอับอายของมารดาก็เป็นความอับอายของบุตรด้วย
    12ลูกเอ๋ย จงดูแลบิดาของท่านในวัยชรา
    อย่าให้เขาเศร้าโศกตลอดชีวิต
    13แม้สติปัญญาของบิดาจะเสื่อมลง ก็จงสงสารเขา
    อย่าดูหมิ่นเขาขณะที่ท่านยังแข็งแรงอยู่
    14เพราะพระเจ้าจะไม่ทรงลืมความเมตตาของท่านต่อบิดา
    พระองค์จะทรงนับว่าความเมตตานั้นเป็นการใช้โทษบาปของท่าน
    15เมื่อท่านตกทุกข์ได้ยาก พระเจ้าจะทรงระลึกถึงท่าน
    บาปของท่านจะสลายไปดุจน้ำแข็งละลายเมื่อถูกแสงแดด
    16บุตรที่ละทิ้งบิดาก็เหมือนผู้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้า
    บุตรที่ทำให้มารดาเสียใจ จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าสาปแช่ง